Phân bổ

Phân Bổ Token

Lĩnh vực phân bổ Số lượng Tỷ lệ % Thời gian chuyển đổi
Tổng cung 100,000,000 100%
Phần thưởng in-game 70,000,000 70% Phần thưởng trong trò chơi, được mở khoá ngay khi thắng được token
Team phát triển 12,000,000 12% Khoá trong vòng 3 tháng kể từ khi trò chơi IDO và được mở khoá dần trong vòng 42 tháng tiếp theo
Thanh khoản ban đầu 3,000,000 3% Mở khoá theo yêu cầu
Nhà đầu tư ban đầu 6,000,000 6% Thời gian khóa là 5 tháng và được mở khóa mỗi tháng một lần sau khi trò chơi ra mắt
Cố vấn 2,000,000 2% Mở khoá theo yêu cầu tuỳ vào yêu cầu của các chuyên gia có đóng góp quan trọng cho Dự án
Bán trên thị trường 7,000,000 7% Thời gian khoá là 7 thàng và được mở khoá mỗi tháng một lần sau khi trò chơi ra mắt.

results matching ""

    No results matching ""