Road Map

Thời Gian Nội dung kế hoạch
Q1 Bán Box
Q1 IDO
Q1 Elfworld Game: Phần thưởng huấn luyện
Q1 Elfworld Game: Elf tiến hóa
Q1-Q2 Elfworld Game: Elf sinh sản
Q1-Q2 Elfworld Game: Ấp nở trứng Elf
Q1-Q2 Elfworld Game: Phối giống Elf
Q1-Q2 Elfworld Game: Market Giao dịch NFT
Q2 Elfworld Game: Chiến đấu PVE
Q2 Elfworld Game: PVE Viễn Chinh
Q2 Elfworld Game: PVE Boss thế giới
Q2 Elfworld Game: Chiến đấu PVP
Q2 Binance IEO
Q3-Q4 Elfworld Game: Giải liên minh
Q3-Q4 Elfworld Game: Thám hiểm dã ngoại
Q3-Q4 Elfworld Game: Tiến hóa Mega
Q3-Q4 Elfworld Game: Đạo quán thần bí
Q3-Q4 Elfworld Game: Mua bán đất đai
Q3-Q4 Elfworld Game: Săn bắt AR

results matching ""

    No results matching ""