Chương trình giới thiệu bạn bè

Quả cầu Elf

Khi bạn bè được mời tham gia và mua Cầu Elf, người giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng là 10% giá trị quả cầu Elf mà người được giới thiệu đã mua.

Phòng Huấn Luyện

Người giới thiệu được thưởng 7% thu nhập từ việc huẩn luyện của bạn bè cấp 1.

Người giới thiệu được thưởng 3% thu nhập từ việc huẩn luyện của bạn bè cấp 2.

Marketplace

Người giới thiệu được thưởng 1.5% doanh thu thương mại trên Marketplace của bạn bè cấp 1.

Người giới thiệu được thưởng 0.5% doanh thu thương mại trên Marketplace của bạn bè cấp 2.

PVE và PVP

Người giới thiệu được thưởng 7% phần thưởng PVE và PVP của bạn bè cấp 1.

Người giới thiệu được thưởng 3% phần thưởng PVE và PVP của bạn bè cấp 2.

Điều kiện kích hoạt bạn bè cấp 1 và bạn bè cấp 2 là họ phải sở hữu tối thiểu 1 Elf hoặc 1 quả cầu Elf.


Phần Thưởng TOP 10 Thành Tích

Hạng 1: 30%, Hạng 2: 20%, Hạng 3: 10%, Hạng 4-10: 40% chia đều, mỗi 3 tháng thưởng 1 lần, tổng 3 lần. mỗi lần thưởng 100,000 ELFT,

Điều kiện đánh giá: Top 10 tiến cử cấp 1 + cấp 2 , phần thưởng Token này có nguồn gốc từ quỹ Token vận hành thị trường.

results matching ""

    No results matching ""