Phòng Huấn Luyện

Cho Elf của bạn tham gia huấn luyện để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chơi.

Làm thế nào để huấn luyện?

Bước 1: Nhận được Elf

Bước 2: Đến phòng huấn luyện, chọn Elf cần huấn luyện

Bước 3: Xác nhận huấn luyện và đặc cọc ELFT tương ứng để bắt đầu huấn luyện!

Thu nhập từ huấn luyện- Baby Elf

Độ hiếm N: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 12ELFT.

Độ hiếm R: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 14ELFT.

Độ hiếm SR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 16ELFT.

Độ hiếm SSR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 18ELFT.

Độ hiếm GR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 20ELFT.

Độ hiếm UR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 22ELFT.

Thu nhập từ huấn luyện – Adult Elf

Độ hiếm N: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 16ELFT.

Độ hiếm R: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 18ELFT.

Độ hiếm SR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 20ELFT.

Độ hiếm SSR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 22ELFT.

Độ hiếm GR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 24ELFT.

Độ hiếm UR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 26ELFT.

Thu nhập từ huấn luyện – Ultimate Elf

Độ hiếm N: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 21ELFT.

Độ hiếm R: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 23ELFT.

Độ hiếm SR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 25ELFT.

Độ hiếm SSR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 27ELFT.

Độ hiếm GR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 29ELFT.

Độ hiếm UR: đặt cọc 300ELFT để bắt đầu huấn luyện trong 1 ngày, hoàn tất huấn luyện nhận được 31ELFT.

Chú ý: Sự tăng trưởng về số lượng Elfs và mở rộng game sẽ làm giảm dần doanh thu từ chế độ huấn luyện.

Phần thưởng từ chế độ huấn luyện có thể được điều chỉnh theo sự phát triển của trò chơi, sau khi điều chỉnh, chu kỳ huấn luyện mới sẽ được áp dụng quy tắc mới, chu kỳ huấn luyện bắt đầu trước khi thay đổi sẽ không bị ảnh hưởng

results matching ""

    No results matching ""