Market (sắp ra mắt)

Market sẽ được mở khi trò chơi ra mắt.

Giao dịch NFT sẽ bị thu phí 10%, nền tảng thu 8%, phần thưởng thị trường 2%.

results matching ""

    No results matching ""