Phòng Nhân Giống (sắp ra mắt)

Phòng sinh sản là nơi sinh sản và ấp nở trứng. Người chơi có thể gửi Elf, trứng Elf, và cần trả phí ELFT.

Nhân giống

Khi 2 Elf đạt điều kiện cùng được gửi đến phòng nhân giống, người chơi sẽ có cơ hội nhận được trứng Elf. Nếu trong phòng sinh sản tạm thời chưa xuất hiện Elf phù hợp, sẽ không có khả năng nhận được trứng Elf, cần tiếp tục chờ đợi người chơi khác đến gửi Elf.

Ấp Nở Trứng

Trứng Elf cần được gửi đến phòng sinh sản để ấp nở ra Baby Elf. Quá trình phát triển của trứng Elf sẽ tạm dừng khi bị lấy ra khỏi phòng sinh sản. Trứng của Elf có độ hiếm cao và Genesis Elf cần thời gian ấp nở ngắn hơn.

results matching ""

    No results matching ""