Thuộc Tính


Elf sẽ dựa vào đặc trưng của chúng chia làm 7 loại thuộc tính.

7 loại thuộc tính như sau:

Đất

Lửa

Nước

Cây

Điện

Tâm linh

Linh hồn

Các thuộc tính có quan hệ khắc chế và kiêng kỵ với nhau. Sử dụng kỹ năng chiến đấu có thuộc tính khắc chế thuộc tính Elf của đối phương sẽ tạo ra sát thương gia tăng, nếu bị đối phương khắc chế thì sát thương sẽ giảm đáng kể. Tấn công vô hiệu sẽ không tạo ra sát thương.

Khi Elf sử dụng kỹ năng chiến đấu có thuộc tính cùng với thuộc tính bản thân thì sát thương tạo ra sẽ càng cao hơn.

results matching ""

    No results matching ""