Sức Mạnh cơ bản

Sức mạnh cơ bản là các chỉ số của một Elf trong chiến đấu. Mỗi Elf gồm có 15 chỉ số sức mạnh, gồm có HP, ATK, SPE, ADF, CRE, CRI, DAM, ARM, HIT, AGI, INT, STA, STR, POT, EAV.

Tên ngắn Tên đầy đủ Tên việt nam
ATK Attack Power Sát Thương Vật Lý
HP Hit Points Điểm Sinh Lực
POT Potential Điểm Tiềm Năng
STA Stamina Bền Bỉ
+sta Stamina Growth Tăng trưởng bền bỉ
STR Strength Lực Lượng
+str Strength Growth Tăng trưởng lực lượng
AGI Agility Nhanh Nhẹn
+agi Agility Growth Tăng trưởng nhanh nhẹn
INT Intelligence Trí Lực
+int Intelligence Growth Tăng trưởng trí lực
DAM Damage Sát Thương
ADF Magic Defense Kháng Phép
ARM Armor Hộ Giáp
CRE Critical Resistance Kháng Bạo Kích
CRI Critical Bạo Kích
EVA Vasion Né Tránh
HIT Hit Đánh Chính Xác
SPE Speed Tốc Độ

$$ HP=STA*10

$$

HP = STA*10

ATK = DAM*1 + ADF*1 + ARM*1 + HP*0.1 + SPE*1 + HIT*2 + EVA*2.4 + CRI*2 + CRE*2

Growth formula,about STA , STR , AGI , INT :

$$ f(x) =n (x -1) 1.17^{ i4}+N

$$

x=Level

i=Number of Evolution

N=( STA / STR / AGI / INT )

n=( +sta / +str / +agi / +int )

results matching ""

    No results matching ""